Artikel 1 Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met Boutique Karakter. Boutique Karakter: De eenmanszaak met volledige aansprakelijkheid ‘Boutique Karakter’ gevestigd te Dorpsstraat 45, 1901 EJ, Castricum.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen Boutique Karakter en Deelnemer. Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Boutique Karakter zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Boutique Karakter en Deelnemer.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het is aan Deelnemer om deze afspraken te kunnen aantonen mochten er zich onduidelijkheden voordoen.

2.3 In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht worden verklaard, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.4 In ieder geval waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal het management van Boutique Karakter beslissen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Boutique Karakter komt tot stand op het moment dat Deelnemer de Persoonsgegevens heeft ingevuld en voor akkoord heeft getekend. Voor personen onder de achttien jaar dient een ouder of verzorger de Deelnemersovereenkomst te ondertekenen.

3.2 Door het afsluiten van de Deelnemersovereenkomst gaat Deelnemer akkoord met het in rekening brengen van het kickstartpakket. Deze kosten worden in rekening gebracht ongeacht of Deelnemer al eerder lid is geweest bij Boutique Karakter.

3.3 De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twaalf, vierentwintig of tweeënvijftig weken en is conform artikel 5 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar. Wanneer de Deelnemersovereenkomst niet opgezegd wordt, blijft de overeenkomst tussen Deelnemer en Boutique Karakter bestaan en wordt voor onbepaalde tijd automatisch verlengd met telkens een periode van 4 weken. Dit geldt ook als Deelnemer geen gebruik maakt van de faciliteiten.

3.4 De Deelnemersovereenkomst geeft recht op het onbeperkt gebruik maken van de fitnessfaciliteiten gedurende de geldende openingstijden. Pas vanaf vijftien jaar is het hen toegestaan om van de fitnessfaciliteiten gebruik te maken.

3.5 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en Boutique Karakter is leeftijdgebonden. De basis vormt de abonnementsvorm ‘regulier’. De abonnementsvorm 'senioren’ worden gezien als een kortingsabonnement. Wanneer deelnemer de zestig jarige leeftijd bereikt heeft, wordt de Deelnemersovereenkomst automatisch en zonder dat daar verdere toestemming van Deelnemer voor nodig is, omgezet in een bij de leeftijd passende abonnementsvorm, respectievelijk een seniorenabonnement. Deze omzetting heeft geen invloed op de contractperiode. De contractperiode van twaalf, vierentwintig en tweeënvijftig weken loopt dus gewoon door vanaf de inschrijfdatum.

3.6 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.7 Deelnemer heeft het recht om binnen veertien dagen na het ondertekenen van de met Boutique Karakter gesloten Deelnemersovereenkomst, de overeenkomst te herroepen. Deelnemer dient dit schriftelijk aan te geven door een brief te sturen naar Boutique Karakter, De Dorpsstraat 45, 1901 EJ, Castricum of een herroepingsformulier in te vullen aan de balie bij Boutique Karakter. Het sturen van een e-mail of contactverzoek via de website wordt niet als een geldige herroeping gezien. Reeds gedane betalingen zullen binnen veertien dagen worden teruggestort op het Bank-/Gironummer zoals Deelnemer heeft ingevuld in de Deelnemersovereenkomst.

Artikel 4 Abonnementskosten

4.1 De abonnementskosten 87uolp;

dienen voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten van Boutique Karakter te zijn voldaan. Wanneer de abonnementskosten voor een bepaalde periode niet betaald zijn, is Boutique Karakter gerechtigd Deelnemer de toegang te weigeren totdat de abonnementskosten volledig betaald zijn. Gedurende deze periode waarin Deelnemer geen toegang heeft, blijft de betalingsverplichting bestaan.

4.2 Deelnemer machtigt Boutique Karakter door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden om de aan Boutique Karakter verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven, tenzij in de Deelnemersovereenkomst ervoor gekozen is om de verschuldigde abonnementskosten voor een jaar vooruit te betalen.

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 Boutique Karakter behoudt zich het recht voor haar abonnementskosten jaarlijks te indexeren.

4.5 Boutique Karakter behoudt zich het recht voor de openingstijden en het aanbod van fitnessfaciliteiten te wijzigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of het recht geeft om de Deelnemersovereenkomst gedurende de contractperiode op te zeggen. Tijdens officiële feestdagen is Boutique Karakter gesloten.

4.6 Wanneer er sprake is van overmacht waardoor de faciliteiten van Boutique Karakter niet of niet volledig kunnen worden gebruikt door Deelnemer, vindt er geen restitutie plaats van de verschuldigde abonnementskosten door Boutique Karakter.

Artikel 5 Opzegging Deelnemersovereenkomst

5.1 Het opzeggen van de Deelnemersovereenkomst kan alleen worden gedaan door Deelnemer zelf en gebeurt uitsluitend schriftelijk door een brief te sturen naar Boutique Karakter, De Dorpsstraat 45, 1901 EJ, Castricum of een opzegformulierformulier in te vullen aan de balie bij Boutique Karakter. Het sturen van een e-mail of contactverzoek via de website wordt niet als een geldige opzegging gezien.  Deelnemer ontvangt binnen veertien dagen per e-mail een bevestiging van de opzegging van Boutique Karakter op het bij Boutique Karakter bekende e-mailadres van Deelnemer. Mocht deelnemer binnen veertien dagen geen bevestiging van de opzegging ontvangen hebben, dan dient Deelnemer direct zelf contact op te nemen met Boutique Karakter.

5.2 Deelnemer kiest bij het afsluiten van de Deelnemersovereenkomst voor een twaalf, vierentwintig of tweeënvijftig weken contract. Wanneer Deelnemer binnen deze periode aangeeft de Deelnemersovereenkomst op te zeggen, is de einddatum van de overeenkomst respectievelijk twaalf, vierentwintig en tweeënvijftig weken na de inschrijfdatum.  Wanneer deelnemer niet binnen de gekozen contractperiode aangeeft de Deelnemersovereenkomst op te willen zeggen, wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd automatisch verlengd met telkens een periode van vier weken. Mocht Deelnemer na het verstrijken van de contractperiode de Deelnemersovereenkomst alsnog willen opzeggen, dan is er sprake van een opzegtermijn van een volledige betaalperiode van vier weken. Dat betekent dat er vanaf de datum van opzeggen nog een volledige periode van vier weken betaald dient te worden.

Artikel 6 Deactiveren Deelnemersovereenkomst

6.1 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst in overleg en na overhandiging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden gedeactiveerd. De beoordeling en toekenning hiervan ligt uitdrukkelijk bij Boutique Karakter. Het is niet mogelijk om achteraf aanspraak te maken op restitutie van de reeds betaalde abonnementskosten in een periode waarin Deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van Boutique Karakter. Wanneer Deelnemer de abonnementskosten reeds vooruit betaald heeft vindt geen restitutie plaats. Op het moment dat Deelnemer weer in staat is om te sporten zal de periode waarvoor Deelnemer reeds betaald heeft, verlengd worden met de periode waarin de Deelnemersovereenkomst gedeactiveerd was.

6.2 Verzoek tot deactiveren van de Deelnemersovereenkomst kan alleen worden gedaan door Deelnemer zelf en gebeurt uitsluitend schriftelijk door een brief te sturen naar Boutique Karakter, De Dorpsstraat 45, 1901 EJ, Castricum of een deactivatieformulier in te vullen aan de balie bij Boutique Karakter. Het sturen van een e-mail of contactverzoek via de website wordt niet als een geldige deactivatie gezien.

Artikel 7 Gedrag

Deelnemer verklaart zich door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden bereidt zich te houden aan de huisregels van Boutique Karakter. Deze huisregels hangen aan de binnenkant van de kleedkamer deur van Boutique Karakter. Boutique Karakter heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien Deelnemer zich naar mening van Boutique Karakter schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag. Deelnemer heeft in voorkomend geval geen recht op restitutie van reeds betaalde abonnementskosten.

Artikel 8 Risico en Aansprakelijkheid

8.1 Het gebruik maken van de faciliteiten van Boutique Karakter is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Boutique Karakter en haar medewerkers stellen zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door het gebruik maken van de faciliteiten, alsook voor het volgen van een door Boutique Karakter samengesteld trainingsprogramma of het volgen van een door Boutique Karakter aangeboden groepsactiviteit.

8.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van iedere door een trainer begeleidde training, melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid. Informatie over blessures, ziekten, zwangerschap of andere informatie waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is, dient tijdig te worden verschaft. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

8.3 Boutique Karakter en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden tijdens hun bezoek aan Boutique Karakter.  8.4 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Boutique Karakter, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of als er sprake is van opzet.